top of page

Participatieklimaat op onze school 

 1. Schoolraad: Een paritair samengesteld officieel overlegorgaan waar ouders, de lokale gemeenschap, het schoolbestuur en leerkrachten elkaar ontmoeten. De schoolraad vergadert ongeveer drie keer per jaar en fungeert als adviesorgaan voor het schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke en neemt de uit te voeren beslissing.  
   

 2. LOC (Lokaal onderhandelingscomité): Een overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de leerkrachten.
   

 3. Lerend netwerk:  Een ad hoc samengesteld netwerk dat gebruikmaakt van de ervaringen van diverse betrokkenen, inclusief experts binnen de schoolwerking, om projecten voor te bereiden en te bestuderen vanuit verschillende perspectieven.
   

 4. Leerkrachten: Actieve participatie van leerkrachten, zowel formeel als informeel, met maandelijks overleg en enkele studiedagen per schooljaar.
   

 5. Ouders: De betrokkenheid van ouders wordt aangemoedigd via de verbindingsouders, die dienen als een moderne benadering van ouderparticipatie. De verbindingsouder vervangt de traditionele oudervereniging en speelt een essentiële rol in het bevorderen van betrokkenheid en participatie van ouders binnen de schoolgemeenschap. Zij fungeren als een brug tussen de school en de ouders van een klasgroep, waarbij ze regelmatig worden geïnformeerd door de school om te helpen bij het begrijpen, uitdragen en ondersteunen van school gerelateerde zaken. Deze hedendaagse vorm van participatie moedigt niet alleen een actieve betrokkenheid van ouders aan, maar versterkt ook de samenwerking en communicatie tussen ouders, leerkrachten en schoolleiders.

bottom of page